I Ging Explorer

Hexagramm 43

GUAI  |  Der Durchbruch (die Entschlossenheit)

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↑ Dui


↑ Kiën


↑ Kiën


↑ Kiën Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


43 GUAI Der Durchbruch (die Entschlossenheit) gehört zum 7. Haus, des Empfangenden - Kun:2 - KUN


24 - FU


19 - LIN


11 - TAI


34 - DA DSCHUANG


43 - GUAI


5 - SÜ


8 - BI


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht1 - KIËN


23 - BO


10 - LÜ


44 - GOU
 

I Ging Explorer