I Ging Explorer

Hexagramm 46

SCHONG  |  Das Empordringen

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kun


↑ Dschen


↓ Sun


↑ Dui Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


46 SCHONG Das Empordringen gehört zum 4. Haus, des Erregenden - Dschen:51 - DSCHEN


16 - YÜ


40 - HIË


32 - HONG


46 - SCHONG


48 - DSING


28 - DA GO


17 - SUI


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht54 - GUI ME


25 - WU WANG


20 - GUAN


45 - TSUI
 

I Ging Explorer