I Ging Explorer

Hexagramm 7

SCHÏ  |  Das Heer

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kun


↓ Kun


↓ Kan


↑ Dschen



 Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


7 SCHÏ Das Heer gehört zum 2. Haus, des Abgründigen - Kan:







29 - KAN






60 - DSIË






3 - DSCHUN






63 - GI DSI






49 - GO






55 - FONG






36 - MING I






7 - SCHÏ


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht







24 - FU






13 - TUNG JEN






8 - BI






8 - BI
 

I Ging Explorer