I Ging Explorer

Hexagramm 29

KAN  |  Das Abgründige, das Wasser

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kan


↓ Gen


↓ Kan


↑ Dschen Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


29 KAN Das Abgründige, das Wasser gehört zum 2. Haus, des Abgründigen - Kan:29 - KAN


60 - DSIË


3 - DSCHUN


63 - GI DSI


49 - GO


55 - FONG


36 - MING I


7 - SCHÏ


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht27 - I


30 - LI


29 - KAN


29 - KAN
 

I Ging Explorer