I Ging Explorer

Hexagramm 63

GI DSI  |  Nach der Vollendung

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kan


↑ Li


↑ Li


↓ Kan Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


63 GI DSI Nach der Vollendung gehört zum 2. Haus, des Abgründigen - Kan:29 - KAN


60 - DSIË


3 - DSCHUN


63 - GI DSI


49 - GO


55 - FONG


36 - MING I


7 - SCHÏ


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht64 - WE DSI


64 - WE DSI


64 - WE DSI


64 - WE DSI
 

I Ging Explorer