I Ging Explorer

Hexagramm 39

GIËN  |  Das Hemmnis

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kan


↑ Li


↓ Gen


↓ Kan Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


39 GIËN Das Hemmnis gehört zum 8. Haus, des Heiteren - Dui:58 - DUI


47 - KUN


45 - TSUI


31 - HIËN


39 - GIËN


15 - KIËN


62 - SIAU GO


54 - GUI ME


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht64 - WE DSI


38 - KUI


4 - MONG


40 - HIË
 

I Ging Explorer