I Ging Explorer

Hexagramm 38

KUI  |  Der Gegensatz

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↑ Li


↓ Kan


↑ Dui


↑ Li Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


38 KUI Der Gegensatz gehört zum 3. Haus, des Stillehaltens - Gen:52 - GEN


22 - BI


26 - DA TSCHU


41 - SUN


38 - KUI


10 - LÜ


61 - DSCHUNG FU


53 - DSIËN


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht63 - GI DSI


39 - GIËN


49 - GO


37 - GIA JEN
 

I Ging Explorer