I Ging Explorer

Hexagramm 21

SCHÏ HO  |  Das Durchbeißen

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↑ Li


↓ Kan


↑ Dschen


↓ Gen Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


21 SCHÏ HO Das Durchbeißen gehört zum 5. Haus, des Sanften - Sun:57 - SUN


9 - SIAU TSCHU


37 - GIA JEN


42 - I


25 - WU WANG


21 - SCHÏ HO


27 - I


18 - GU


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht39 - GIËN


48 - DSING


55 - FONG


22 - BI
 

I Ging Explorer