I Ging Explorer

Hexagramm 30

LI  |  Das Haftende, das Feuer

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↑ Li


↑ Dui


↑ Li


↓ Sun Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


30 LI Das Haftende, das Feuer gehört zum 6. Haus, des Haftenden - Li:30 - LI


56 - LÜ


50 - DING


64 - WE DSI


4 - MONG


59 - HUAN


6 - SUNG


13 - TUNG JEN


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht28 - DA GO


29 - KAN


30 - LI


30 - LI
 

I Ging Explorer