I Ging Explorer

Hexagramm 6

SUNG  |  Der Streit

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↑ Kiën


↓ Sun


↓ Kan


↑ Li Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


6 SUNG Der Streit gehört zum 6. Haus, des Haftenden - Li:30 - LI


56 - LÜ


50 - DING


64 - WE DSI


4 - MONG


59 - HUAN


6 - SUNG


13 - TUNG JEN


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht37 - GIA JEN


36 - MING I


5 - SÜ


5 - SÜ
 

I Ging Explorer